7/24 bizi arayabilirisiniz, 444 74 78
  • bilgi@sgrt.com.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Zorunlu deprem sigortası, DASK nedir?

2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu deprem sigortasını zorunlu hale getirildi. Böylelikle yaşanabilecek olası bir depreme karşılık binalar 587 sayılı kanunla teminat altına alınmış olundu.

Kimler DASK yaptırmak zorundadır?

Bina sahipleri her yıl deprem sigortasını yaptırmak zorunda. Bir yıllık yapılan poliçelerin her yıl yenilenmesi gerekiyor.

Zorunlu deprem sigortasının teminat tutarı üst limiti nedir? Teminat tutarı nasıl tespit edilir?

Zorunlu Deprem Sigortası’nın teminatı hesaplanırken, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak bir azami tutar belirlenir. Zorunlu deprem sigortası üst teminat limiti 150.000 TL’dir.

Azami teminat tutarı nasıl tespit edilir?

Arsa değeri hariç olacak şekilde mevcut yapı stokunu oluşturan binaların yeniden inşa bedeli dikkate alınır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları belirlenen azami teminat tutarını geçmemek kaydıyla mesken büyüklüğüne ve yapıların tarzına göre belirlenir.

Mesken değeri DASK’ın verdiği teminat tutarını aşıyorsa ne yapılabilir?

Mesken değerini aşan tutar için sigorta şirketlerine başvurularak isteğe bağlı deprem sigortası yaptırılabilir.

DASK neleri kapsar?

DASK depremin ardından meydana gelebilecek tsunami, yangın, toprak kayması, doğal gaz patlaması gibi durumlarda meydana gelecek maddi hasarları da kapsar.

DASK poliçesi gerekli belgeler nelerdir?

Sigorta sahibinin ismi, telefon bilgileri, kimlik bilgileri ve T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişiler için vergi kimlik numarası, sigorta yapılacak olan binanın adresi ve tapu bilgileri, binanın inşa edildiği yıl bilgisi, yapının tarzı, kat sayısı, hasar durumu, yapının brüt olarak yüzölçümü ve yapının kullanım şekli bilgileri gerekir.

Hasarlı konut içindeki eşyalar da DASK’a dahil midir?

Eşyalarınız DASK’A dahil değildir. Bunun için ayrıca konut veya eşya sigortası yaptırılması gerekir.

Arsa bedeli DASK’a dahil midir?

DASK sigorta bedeli arsa bedelini kapsamaz. Konut, tamamen yıkıldıysa sigorta sahibinin arsa payı geçerlidir ve bu pay değeri DASK’a dahil edilmez.

Hangi binalar DASK dahilindedir?

6305 sayılı Afet Sigortaları kanununca tapuda kayıtlı olan ve özel mülkiyete tabi olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında bulunan özerk bölümler, binalarda işletme ve ofis şeklinde kullanılan bölümler, doğal afetler sonucunda devletin yaptırdığı ve krediyle yapılan binalar DASK dahilindedir. Öte yandan bu şartlara uygun olup kat irtifakı bulunan binalar, tapuda vasfı arsa olarak tanımlı yer alan binalar ve kooperatif evleri için de DASK geçerlidir.

DASK hesaplaması nasıl yapılır?

DASK prim hesaplamanızı SGRT aracılığıyla rahatlıkla yapabilirsiniz. DASK prim ve sigorta hesaplamalarını yapmak için konut veya işyeriniz için sizden istenen bilgilerine sahip olmalısınız. DASK poliçenizi SGRT aracılığıyla satın aldıysanız, 444 74 78 numaralı telefonu 7/24 arayarak bize sorularınızı yöneltebilirsiniz.

DASK adres kodumu nasıl öğrenebilirim?

DASK poliçesine sahip olmak için, 2013 yılında başlatılan DASK adres kodu uygulamasının bilinmesi ve adres kodunun öğrenilmesi şarttır DASK adres kodunuzu adreskodu.dask.gov.tr linkinden öğrenebilirsiniz.

DASK primleri hesaplanırken neler dikkate alınmaktadır?

DASK prim tutarı hesaplanırken, binanın deprem risk bölgesinde bulunup bulunmadığına, binanın yapı tarzına ve meskenin brüt yüzölçümüne bakılır.

DASK yenilemesi ne kadar zamanda bir ve nasıl yapılır?

DASK, zorunlu deprem sigortası 1 yıl boyunca geçerlidir. 1 yıllık vade sonunda poliçenizin yenilenmesi gerekir. DASK’ınızı SGRT aracılığı ile yaptırdığınız takdirde yenilemenizi sizin için takip ederiz, böylece siz de yenileme takibi yapma derdinden kurtulursunuz.

DASK sorgulamasını nasıl yapabilirim?

DASK sorgulamanızı yapabilmeniz için Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun resmî web sitesini (dask.gov.tr) ziyaret edebilirsiniz. DASK poliçenizi SGRT aracılığıyla satın aldıysanız, 444 74 78 numaralı telefonu 7/24 arayarak bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Henüz DASK poliçesi sahibi değilseniz hemen SGRT’den teklif alabilirsiniz.

Hangi binalar DASK dahilinde değildir?

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’na tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar DASK dahilinde değildir. Bunun yanı sıra, projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edilen binalar, ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar, kamu tarafından yıkım kararı verilen metruk binalar da yine DASD dahiline girmezler.

Hangi durumlarda DASK teminatı dışında kalınır?

Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar, taşınır mal, eşya ve benzerleri, ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, manevi tazminat konuları, talepleri, binanın kendi kusurlarından kaynaklanan hasarlar DASK teminatı dışında kalır.

Hangi durumlarda muafiyet uygulanır?

Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si kadar tenzili muafiyet uygulanmaktadır. DASK hasarın muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Her 72 saatlik dönemde oluşan bütün hasarlar, hasar sayılır.

Sigortalının yükümlülükleri nelerdir?

Sigortalı ya da sigorta sahibi, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 15 işgününde DASK’a veya sigorta şirketine bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Ayrıca diğer yükümlülükler şunlardır: DASK görevlilerinin hasara uğrayan binalara girmesine ve zararı azaltmaya yönelik çalışmalarına izin vermek, DASK’ın isteği üzerine zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri, gecikmeksizin DASK’a vermek,
Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi, makul ve uygun bir süre içinde DASK’a vermek, sigortalı yer üzerinde Zorunlu Deprem Sigortası dışında, deprem teminatı bulunan başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları DASK’a bildirmek.

DASK’ın yerine getirmesi zorunlu olan yükümlülükleri nelerdir?

DASK hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine teslim edilmesi itibariyle en kısa süre içinde incelemelerini tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını sigortalıya bildirmekle yükümlüdür. Kesinleşmiş olan tazminat miktarını da yine en geç takip eden bir ay içerisinde sigortalıya sahibine ödemek zorundadır.
Deprem sonucu tam hasar meydana geldiği takdirde, tazminatın ödenmesiyle sigorta teminatı sona erer.

Sigorta primi taksitlendirilebilir mi?

Sigorta primi, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenir. Prim tutarı, taksitler kuruma yansıtılmamak koşuluyla kredi kartıyla veya başka şekilde finansal kuruluşlarca taksitlendirilebilir.

DASK’ın iptal edilmesi mümkün müdür?

DASK, iptal edilemez. Bina sahibi binanın satışını gerçekleştirse dahi DASK sigortası devam eder.

Deprem sonrasında meydana gelen hasar sonucunda atılacak ilk adım ne olmalıdır?

125 Alo DASK Çağrı Merkezi’ne durumu iletmek ilk adım olmalıdır. Hasar bilgi verilirken T.C. Kimlik Numarası veya DASK poliçe numarasının belirtilmesi de unutulmamalıdır. Bunların yanı sıra tapuya dair en güncel bilgi, eksperin kolaylıkla ulaşması ve değerlendirme yapması için hasarın meydana geldiği noktanın açık adresi ve poliçe sahibinin telefonun da bilgi olarak sunulması çok önemlidir. Tespit edilen hasara istinaden belirlenen tazminat miktarının saptanması ve ilgili dosyanın tamamlanmasının ardından en fazla 1 ay içerisinde öngörülen tazminat ödemesi gerçekleştirilir. SGRT aracılığıyla satın almış olduğunuz DASK ve diğer tüm sigorta poliçelerinin hasarları için, 7/24 hizmette olan 444 74 78 numaralı hasar hattımızı arayabilirsiniz.

DASK, zorunlu deprem sigortası genel şartlarına nasıl ulaşabilirim?

Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz
http://dask.gov.tr/content/pdf/zds_genelsart.pdf